Braids (1/24 Slot Cars)

Champion - CHA811 - Braid Bulk Pak (100) (Slot Cars)
Bulk pack of slot car braids, 100.
$139.99
Generic - 425 Strand Braid (100 pr) (Slot Cars)
Bulk pack of 100 pair of braids.
$69.98
H&R - HR301 - 1/24 Braid (30 pair) (slot car)
H&R - HR301 - 1/24 Braid (30 pair) (slot car)
$24.98
JKP - JKP3521 JKU10-10 - BRAID 10PR (slot car)
JKP - JKP3521 JKU10-10 - BRAID 10PR (slot car)
$10.95
JKP - JKP35212 JKU11-10 - STIFFER BRAID 10PR (slot car)
JKP - JKP35212 JKU11-10 - STIFFER BRAID 10PR (slot car)
$10.95
JKP - JKU10-50 - BRAID 50PR (slot car)
JKP - JKU10-50 - BRAID 50PR (slot car)
$52.95
KOFORD - 408 BRAID 100 PAIR (slot car parts)
KOFORD - 408 BRAID 100 PAIR (slot car parts)
$78.98
KOFORD - 408 BRAID 6 PAIR (slot car parts)
KOFORD - 408 BRAID 12 PAIR (slot car parts)
$10.98
KOFORD - KOF717 - PRECUT SHORT BRAID (12 PR) (slot car)
KOFORD - KOF717 - PRECUT SHORT BRAID (12 PR) (slot car)
$9.98
Koford - Regular Length 432 Braid (pr) (Slot Cars)
Extra strants for longer braid life.
$2.98
Koford - Short Length 432 Braid (1pr) (Slot Cars)
Extra strants for longer braid life.
$2.98
1 2 3 4 Next >>