RTR Cars (1/24 Slot Cars)

JKP - JKO3B94BU1 JKP204171V8 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p SHADOW Body (slot car)
JKP - JKO3B94BU1 JKP204171V8 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p...
$94.95
JKP - JKO3B89BU1 JKP20417139 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p LOLA JUDD (slot car)
JKP - JKO3B89BU1 JKP20417139 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p...
$94.95
JKP - JKO3B88BU1 JKP20417138 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p PANOZ (slot car)
JKP - JKO3B88BU1 JKP20417138 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p...
$99.95
JKP - JKO3B87BU2 JKP20417143 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p BMW (slot car)
JKP - JKO3B87BU2 JKP20417143 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p BMW...
$94.95
JKP - JKO3B87BU1 JKP20417136 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p BMW V12 (slot car)
JKP - JKO3B87BU1 JKP20417136 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p BMW...
$94.95
JKP - JKO3B86BU1 JKP20417134 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 , MOTOR 3/32 64p AUDI (slot car)
JKP - JKO3B86BU1 JKP20417134 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 , MOTOR 3/32 64p...
$94.95
JKP - JKO3B85BU3 JKP20417133B - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 , MOTOR 3/32 64p PORSCHE TEXACO (slot car)
JKP - JKO3B85BU3 JKP20417133B - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 , MOTOR 3/32 64p...
$94.95
JKP - JKO3B85BU2 JKP20417133A - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR 3/32 64p.PORSCHE-MARLBORO (slot car)
JKP - JKO3B85BU2 JKP20417133A - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR 3/32...
$94.95
JKP - JKO3B85BU1 JKP20417133 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR 3/32 64p GT1 PORSCHE (slot car)
JKP - JKO3B85BU1 JKP20417133 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR 3/32 64p GT1...
$94.95
JKP - JKO3B85BP JKP204171 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR 3/32 64p GT1 BODY (slot car)
JKP - JKO3B85BP JKP204171 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR 3/32 64p GT1...
$76.95
JKP - JKO3B84BU1 JKP20417131 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR 3/32 64p TOYOTA GT (slot car)
JKP - JKO3B84BU1 JKP20417131 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR 3/32 64p...
$94.95
JKP - JKO3B78BU1 JKP20417174 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p CORVETTE C6 Body (slot car)
JKP - JKO3B78BU1 JKP20417174 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p...
$94.95
JKP - JKO3B74BU1 JKP20417175 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p CADILLAC Body (slot car)
JKP - JKO3B74BU1 JKP20417175 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p...
$94.95
JKP - JKO3B61BU1 JKP20417167 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p SALEEN (slot car)
JKP - JKO3B61BU1 JKP20417167 - RTR CAR CHEETAH .21 HAWK 7 MOTOR, 3/32 64p...
$94.95
JKP - JKO3B59BU1 20417164 - 4" RTR CAR C21 M7 64P 3/32" A VIPER CUSTOM PAINT .010 #91 (slot car)
JKP - JKO3B59BU1 20417164 - 4" RTR CAR C21 M7 64P 3/32" A VIPER CUSTOM PAINT...
$94.95